Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AdBlue, kenőanyag és kemikália belföldi értékesítésére

Elérhető a https://tinland.hu/oldalak/altalanos-szerzodesi-feltetelek honlapon

 

Jelen dokumentum a Tinland Intertrans Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Sport u. 21.,telephely: 2370 Dabas Szabadság út 3. cégjegyzékszám: 12-09-010646, adószám: 25452033-2-12), mint eladó (a továbbiakban: Eladó) AdBlue, kenőanyag és egyéb kemikália belföldi értékesítésére, valamint az értékesítéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeit tartalmazza. Amennyiben a fenti anyagok értékesítésére vonatkozó egyedi szerződés a jelen Általános Szállítási és Szerződéses Feltételektől (továbbiakban: ÁSZF) eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy a felek közötti jogviszonyra a jelen ÁSZF előírásait kell alkalmazni. 

 

 

1.         ÁR

1.1    Listaár 

Az átadási ár kiindulási alapja az Eladó https://tinland.hu/adblue honlapján szereplő Listaár. A Listaár az ÁFA-t nem, de a jogszabályokban meghatározott mindenkori adótételeket tartalmazza. A Listaár környezetvédelmi termékdíjjal növelten kerül megállapításra. Az adótételekben bekövetkezett változásokat az Eladó jogosult az áraiban egyoldalúan, automatikusan érvényesíteni. A publikus tételek változásairól az Eladó nem köteles a Megrendelőt értesíteni.

 

1.2          Átadási ár  

A mindenkor érvényes szerződés, valamint a megrendelés-visszaigazolás tartalmazza az átadási árat. Az átadási ár az ÁFA-t nem, de a jogszabályokban meghatározott mindenkori adótételeket tartalmazza. Az átadási ár termékdíjjal növelten kerül megállapításra. Az adótételekben bekövetkezett változásokat az Eladó jogosult az áraiban egyoldalúan, automatikusan érvényesíteni. Az átadási ár a teljesítés helyén értendő. 

 

2. MEGRENDELÉS ÉS ÁRUÁTVÉTEL

 

2.1    Megrendelés módja

a)     Írásban: az Eladó https://tinland.hu/adblue webshopján keresztül, az ott leírtak szerint vagy az Eladó adblue@tinland.hu e-mail címére küldött e-mail-ben

b)     telefonos rendelésfelvétel A Megrendelő a rendeléseket telefonon is feladhatja az alábbi feltételek szerint:

Az Eladó a +36 70 610 7545 telefonszámon leadott megrendeléseket az írásban közöltekkel azonosan kezeli, ha megfelelnek a jelen pontban foglaltaknak. A telefonbeszélgetésekről az Eladó az esetleges későbbi viták kezelése érdekében hangfelvételt készíthet.

Mindkét fél kötelezettsége és felelőssége annak ellenőrzése, hogy a beérkezett rendelések a jelen mellékletben leírtaknak megfelelnek-e.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa vagy megszüntesse a telefonos rendeléshez való jogosultságot, amennyiben úgy ítéli meg, hogy annak használata ellentmond a jelen mellékletben foglaltaknak.

A Megrendelő kapcsolattartója Megrendelő ügyfélkódjával és árufogadói címével azonosíthatja magát. 

A Felek a telefonos kapcsolattartótól érkezett megrendelést, ellenkező bizonyításig cégszerűen vagy meghatalmazáson alapuló képviseleti joggal rendelkező Munkavállalótól származottnak, az abban megjelenő tartalom szerint elfogadottnak tekintik. A Szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott telefonos rendelések tekintetében a Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett nyilatkozatnak, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor.

Abban az esetben, ha a Megrendelő telefonos rendelésével kapcsolatban vita merül fel a küldő személye, vagy a rendelés tartalmával kapcsolatban, a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a rendelésre a részéről nem került sor.

 

A Felek kijelentik, hogy fenti rendelési módokat a Szerződés hatályba lépésének időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

 

2.2   Megrendelés visszaigazolása

Mind az írásban, mind a telefonon érkezett megrendelések visszaigazolásának formája a megrendelői kapcsolattartó megadott email címére, az Eladó rendszeréből aláírás nélkül küldött email. A Felek hatályos jognyilatkozatnak tekintik és elfogadják az Eladó adblue@tinland.hu e-mail címéről küldött visszaigazolást. Az Eladó részéről konkrét szállítási kötelezettség az egyes megrendelések visszaigazolásával keletkezik.

 

2.3   Az áruátvételi kötelezettség 

Megrendelő áruátvételi kötelezettsége az eseti megrendelésekben szereplő és az Eladó által teljesítésre visszaigazolt termékekre, mennyiségekre és határidőkre áll fenn.

Az Eladót előszállítási jog csak a Megrendelő fogadókészsége esetén illeti meg.

Az egyes termékek rendelkezésre állásáról az Eladó tájékoztatja a Megrendelőt.  Amennyiben az Eladó valamely, előre nem látható oknál fogva egyes tételek teljesítését időben és teljes- vagy részmennyiségben nem tudja biztosítani, köteles ezt haladéktalanul a Megrendelő tudomására hozni.

Amennyiben a Megrendelő az általa megrendelt egyes tételek vagy részmennyiségek átvételét nem tudja vállalni, úgy köteles ezt azonnal, a teljesítési időpont előtt legalább 2 nappal az Eladó tudomására hozni és megállapodni az Eladóval az átütemezés lehetőségéről. Ebben az esetben az áruátvételi kötelezettség a lehívott és a visszaigazolt mennyiségek átütemezésben megállapodott mennyiségekkel csökkentett részére vonatkozik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt Megrendelés kondíciói, azaz a rakodás dátuma, szállítási cím, csomagolás módja és áru mennyisége nem változtathatók, a megrendelés nem lemondható. Amennyiben Megrendelő a teljesítési határidő előtt a megrendelés fent megadott kondícióit ennek ellenére módosítani kívánja, a megrendelést lemondja, vagy a visszaigazolt megrendelést jogos ok nélkül nem veszi át, Eladó jogosult a megrendelt termékek vételára 10 %-ának megfelelő kezelési díjnak, de minimum 50.000,- Ft-nak számlázására a termék kezelési (anyagmozgatási, tárolási és az okozott plusz-adminisztrációs) költségeinek ellenértékeként. Eladó jogosult továbbá a kezelési díjon felüli kárának megtérítésére.

 

2.4   Áruátvétel megtagadása

Megrendelő az általa megrendelt áruk átvételét csakis abban az esetben jogosult megtagadni, ha a termékkísérő dokumentáción szereplő mennyiségekhez képest eltér a ténylegesen szállított mennyiség, és ez az eltérés nem rendezhető utólagos, adminisztratív korrekcióval.

Megtagadható továbbá az átvétel akkor is, ha a termékek csomagolása sérült.

Áruátvétel megtagadása esetén a Megrendelő és az Eladó fuvarozója közösen a megtagadás tényéről jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az át nem vett áruk megnevezését, kiszerelési kondícióját, mennyiségét, csomagolási egységeinek azonosítóit és az átvétel megtagadásának okát. 

Megrendelő az említett jegyzőkönyv 1 példányával egyetemben köteles az árut az Eladónak visszaküldeni.

Ezen esetekben az Eladó köteles az elvárható lehető legrövidebb időn belül csere árualapról gondoskodni, ha erre a Megrendelő igényt tart.

 

 

 

2.5 Megrendelhető minimális mennyiségek

a) Minimális rendelési mennyiség kiszerelt termék esetén (nettó) 250 kg 

- Konténeres, hordós, 10L-es, 8kg-os, 5kg-os és egyedileg kiszerelt termékek esetében esetén 1 db, kiskiszerelt termékek esetén 1 kartondoboz és/vagy zsugorfólia képez 1 egységet

b)  Minimális rendelési mennyiség közúti tankautóban (ömlesztett) termék esetén:

-        AdBlue: 2000 L

 

 

3. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE 

 

3.1   Teljesítés helye

A megrendelés visszaigazoláson feltüntetett szállítási cím.

 

3.2    Teljesítés határideje

 

3.2.1 Kiszerelt termékek esetén mennyiségi korlátozástól függetlenül a leadott egyedi megrendelések teljesítési határideje 5 munkanap, amennyiben a termék készleten van, valamint a Megrendelő nem lépte túl a részére megállapított hitelkeretet, és nincs határidőn túli kintlévősége.

 

3.2.2 150 kg alatti megrendelések teljesítése

Amennyiben a megrendelt termékek mennyisége megrendelésenként nem éri el a 2.5. a) pontban meghatározott minimum 250 kg-ot, Eladó a www.tinland.hu honlapján feltüntetett szolgáltatási díjat számít fel a Megrendelőnek kiszállításonként. Az Eladó a megrendelés(ek) teljesítését követő hónap 15. napjáig számlát állít ki a Megrendelő részére az adott naptári hónapban teljesített 250 kg alatti megrendelései után fizetendő szolgáltatási díjakról, hivatkozva a szolgáltatási díjjal terhelt megrendelés szám(ok)ra. A fizetendő díjak összegét az Eladó számlája alapján Megrendelő köteles a Megrendelő és Eladó között érvényben lévő megállapodás szerinti fizetési határidővel megfizetni.

 

3.2.3 A teljesítés időpontja (időkapu)

A megrendelt és visszaigazolt áru kiszállítása 8.00 és 17.00 óra között történik. Ettől eltérni kizárólag az Eladó és Megrendelő között érvényben lévő szállítási szerződésben lehet.

 

3.3   Teljesítés módja

 

3.3.1 Mennyiségi átvétel

Az Eladó a leszállítandó termékekről áruátvételi bizonylatot állít ki három példányban. Amennyiben a termékek Eladó székhelyén/telepén történő felrakása nem az Eladó által biztosított szállítóeszközre történik, úgy vitás esetben a Megrendelő a fuvarozóval szemben saját jogán jár el.

 

a)     Hordós, kiskiszerelt és konténeres termékek esetén

A teljesítés helyén a Megrendelő képviselője darabszámlálást követően az áruátvételi bizonylatok lebélyegzésével és aláírásával veszi át a terméket. A bizonylatokon olvasható módon fel kell tüntetni az aláíró személy nevét, valamint az áruátvétel pontos időpontját is. 

Amennyiben Megrendelő képviselője a darabszámlálás során a szállítólevélen, illetve megrendelésen szereplő tételekhez képest mennyiségi, illetve termék eltérést állapít meg, a szállítást végző gépkocsivezetővel együtt az eltérésekről jegyzőkönyvet állítanak ki.

Konténeres termékek esetében az Eladó a konténert plombával látja el, melynek sértetlenségét Megrendelő átvételkor ellenőrzi. A plomba sérülése esetén a szállítást végző gépkocsivezetővel együtt jegyzőkönyvet állítanak ki. Az átadás során az Eladó által szervezett szállításnál a gépkocsivezető a Megrendelő telephelyén belüli anyagmozgatásra nem kötelezhető, azaz a felelőssége az áru a Megrendelő telephelyére történő leszállításáig és ott az autóról történő lerakásig terjed. (a szállítást végző gépkocsivezető az autóról lepakolja az árut a gépkocsi 2 méteres körzetébe).

 

b)    Közúti tankautóban szállított (ömlesztett) termék esetén

A tankautóba betöltött terméket az Eladó fuvarozója és a Megrendelő a terméket közösen fejti le a Megrendelő fogadótartályába az Eladó hitelesített átfolyásmérőjének ellenőrzése mellett. A Megrendelő ezt követően a teljesítés helyén az áruátvételi bizonylatok lebélyegzésével és aláírásával veszi át a terméket. A bizonylatokon olvasható módon fel kell tüntetni az aláíró személy nevét, valamint az áruátvétel pontos időpontját is.

 

3.3.2    Minőségi átvétel

Eladó a szállítás előtt az esetleges minőségi kifogások tisztázása érdekében minden szállítmányból mintát vesz és azt   beazonosítható módon tárolja

A Megrendelő minőségi átvétel során nem tartozik vizsgálni a termék azon tulajdonságait, amelyekről az Eladó minőségi tanúsítványt ad.

 

3.4      Göngyölegek

 

3.4.1 Raklapon történő áruszállítás esetén

A Megrendelő az Eladó részére a leszállítottakkal azonos, kifogástalan minőségű csereraklapokat biztosít. A visszaszállított raklapok típusát és darabszámát jegyzőkönyvben dokumentálja, melyet az Eladó fuvarozója aláírásával igazol.

A  teljesítés helyén a Megrendelő képviselője darabszámlálást követően a göngyöleg átvételi bizonylat lebélyegzésével és aláírásával veszi át a raklapokat, vagy az áru átrakása után visszaadja azokat.

Csereraklapok hiányában az Eladó a raklapokat a Megrendelőnek utólag leszámlázza.

 

3.4.2 IBC-tartály használata esetén

A teljesítés helyén a Megrendelő képviselője darabszámlálást és az IBC-tartályok (a továbbiakban tartály(ok)) szám szerinti azonosítását követően a tartályt a szállítólevél lebélyegzésével és aláírásával veszi át. Amennyiben a darabszám egyezik a valósággal, az azonosítószám viszont nem, de a Megrendelő átveszi a tartályt, ezt a szállítólevélen köteles jelölni, melyet a Megrendelő képviselőjének is alá kell írni. A Megrendelő a tartályokban kizárólag az Eladó telephelyén azokba beletöltött kenőanyagokat/kemikáliákat tárolhatja. A tartályok az Eladó tulajdonát képezik, és maximum 2 hónapig (60 naptári napig) a Megrendelő térítésmentes használatában maradhatnak.

A Megrendelő az üres tartályokat, az átvételt követő 2 hónapon (60 naptári napon) belül köteles kifogástalan állapotban, tisztán, szennyezésmentesen, összes tartozékával együtt visszaszolgáltatni. A Megrendelő felelőssége, hogy a tartály visszaszolgáltatási szándékáról, a tartályszám megadásával, az Eladót értesítse.

Amennyiben valamely tartály a kiszállítástól számított 2 hónapon (60 naptári napon belül) nem kerülnek lejelentésre és visszaszállításra az Eladó részére, Eladó jogosult azt ezt követő időszakra a tartály után bérleti díjat felszámítani. Megrendelőnek a kiszállítás napját követő 61. naptári naptól kezdődően keletkezik a bérleti díj fizetési kötelezettsége. A fizetendő bérleti díj mértéke 10.000 HUF + ÁFA / hónap, azzal, hogy minden megkezdett hónap egész hónapnak számít a bérleti díj fizetés tekintetében.

Eladó az adott hónapban keletkezett bérleti díjról a következő hónap 8. napjáig számlát állít ki a Megrendelő részére, amelyben feltünteti a tartály(ok) nyilvántartási számát. A fenti bérleti jogviszony a tartály(ok) Eladó fuvarozójának történő átadásával vagy a tartály(ok) Eladó telephelyére történő visszaszállításával szűnik meg. 

Megrendelő a használatában lévő tartályok állapotáért felelősséget vállal.

Nem megfelelősség esetén a fuvarozó köteles a kifogás tényét a fuvarlevélre/jegyzőkönyvre rávezetni és igazoltatni. Ez esetben a javítás/tisztítás költsége kiterhelésre kerül Megrendelő felé.

Amennyiben Megrendelő szennyezetten szolgáltatja vissza a tartályt, úgy köteles a tisztítás díjának az ÁFA-val megnövelt összegét Eladó felé megfizetni. 

Amennyiben Megrendelő sérülten szolgáltatja vissza a tartályt úgy köteles a javítás díjának ÁFA-val megnövelt összegét Eladó felé megfizetni.

Amennyiben Megrendelő javíthatatlan állapotban szolgáltatja vissza a tartályt, úgy köteles egy új tartály beszerzési árának ÁFA-val növelt összegét megfizetni az Eladó felé.

Amennyiben a Megrendelő nem szolgáltatja vissza a tartályt, illetve nem tud elszámolni a korábban átvett tartállyal, úgy köteles egy új tartály beszerzési árának ÁFA-val növelt ellenértékét megfizetni az Eladó felé. 

A fizetendő díjak összegét az Eladó számlája alapján Megrendelő köteles a Megrendelő és Eladó között érvényben lévő megállapodás szerinti fizetési határidővel megfizetni.

 

3.5     Általános szavatossági feltételek

Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított termékek - a 3.5.4. pontban leírt szavatossági feltételek betartásával - megfelelnek a minőségi előírásoknak, bontatlan kiszerelési egység esetén a csomagoláson (címkéken) rögzített szavatossági ideig. Minőségi tanúsítványként a kiszerelésen feltűntetett azonosítók szolgálnak.

 

3.5.1. Minőségtanúsítás

-        Az Eladó a Megrendelő kérésének megfelelően, a különböző szállítási tételekhez minőségi bizonyítványt ad, amely rögzíti a legfontosabb minőségi paramétereket, illetve a minőségi előírásnak történő megfelelést.

-        A Megrendelő a minőségi bizonyítványra vonatkozó igényét megrendelésével egyidejűleg adja le az Eladónak.

 

3.5.2. Eladó kiszerelési egységenként szavatolja termékeinek 

-        hordós és IBC-tartályos esetben nettó tömegét,

-        kiskiszerelt esetben nettó térfogatát, illetve nettó tömegét

 

3.5.3.   Szavatossági idő

A szavatossági idő a termékek címkéin és a terméklapon dokumentáltak, a szavatossági időt a gyártási időponttól kell számítani.

 

3.5.4. Szavatossági feltételek

Az Eladó nem vállal felelősséget a termékek minőségromlásért, ha az a nem rendeltetésszerű használatból, a Megrendelő által megbízott fuvarozó általi nem megfelelő szállításból vagy nem megfelelő tárolásból keletkezik. A termék szállítására, tárolására vonatkozó feltételek:

-      kizárólag közúton történik a szállítás

-      csak fedett, tárolásra alkalmas helyen történik a tárolás

-      a konténereket nem szabad egymásra helyezni

-      a hordós termékeket állítva, egymáson maximum három sorban lehet elhelyezni,

-      a kiskiszerelt termékeket állványokon, raklapokon vagy erre a célra rendszeresített, külön-külön megfelelő teherbírású polcokon szükséges tárolni, és egy sorban maximum 1 raklap kenőanyagot lehet elhelyezni.

-      a kemikáliákat a csomagoláson illetve terméklapon rögzített módon tárolni 

 

3.6     Mennyiségi és minőségi reklamáció

Mennyiségi reklamáció esetén, ha a megrendelésen, illetve az áruátvételi bizonylaton feltüntetett és a ténylegesen leszállított termékek, illetve mennyiségeik között eltérés mutatkozik, Megrendelő köteles az áruátvételkor elvégzett darabszámlálás alapján a szállítást végző gépkocsivezetővel együtt az eltérésekről jegyzőkönyvet készíteni, melynek egy példányát az Eladó által megbízott fuvarozó átveszi. Megrendelő a jegyzőkönyv másolatát elküldi az Eladó adblue@tinland.hu e-mail címére az ügyintézés felgyorsítása érdekében. Megrendelőnek ebben az esetben az ÁSZF 2.4 pontja alapján joga van az eltéréssel érintett termékek átvételét megtagadni.

Amennyiben Megrendelő az áruátvétel során az áruátvételi bizonylaton aláírásával igazolja, hogy az azon szereplő termékeket hiánytalanul átvette, az Eladó megtagadhatja az erre a kiszállításra vonatkozóan későbbiekben tett mennyiségi reklamáció befogadását.

Kivételt képeznek ez alól a kartoncsomagolású termékek, melyek esetében áruátvételkor elegendő a csomagolás, illetve zsugorfóliázott raklap csomagolás sértetlenségét, valamint a kartonok darabszámát ellenőrizni. Kartoncsomagolású termékek esetében az Eladó az áruátvétel napjától számított 30 napon belül fogad be mennyiségi reklamációt. Kartonon belüli hiány esetén, a karton dobozban való elhelyezkedésről, a doboz fedeléről és a doboz címkéről is kell fényképet kell készíteni, amit e-mail-ben meg kell küldeni az Eladónak.

Minőségi reklamáció esetén a Megrendelő köteles a kifogás megállapítását követően, lehetőség szerint azonnal, írásban értesíteni az Eladót.

A bejelentés során a Megrendelőnek meg kell adnia a kifogásolt minőségű termék nevét, gyártási számát, a kiszállítás időpontját és röviden a kifogás tartalmát. Csomagolással kapcsolatos reklamáció esetén fényképet kell mellékelni. A fénykép készítésével kapcsolatos követelmények a következők:

-        A göngyölegen lévő gyártási számot és a hiba helyét minden esetben le kell fényképezni. 

-        Ha termékfolyás a reklamáció oka, akkor az egész rakatot le kell fényképezni.

-        Hordós termékre vonatkozó reklamáció esetén, a raklapon való elhelyezkedést és a címkét is le kell fényképezni. 

-        Amennyiben még lerakodás előtt kiderül, hogy a termék/termékek sérülten érkeztek, akkor a teljes rakományt le kell fényképezni.

Ha a reklamált termékről a fentiek szerint nem készít fényképet a Megrendelő, Eladó jogosult a reklamáció elutasítására. Megrendelő tudomásul veszi, hogy egy adott tétellel kapcsolatos minőségi kifogása csak akkor vizsgálható és érvényesíthető, ha írásos reklamációja az Eladóhoz bizonyítottan a tétel átvételét követő 5 munkanapon belül beérkezett, egyébként Eladó mindennemű, termékminőséggel kapcsolatos felelősség vállalásától mentesül. 

Minőségi reklamáció esetén, amennyiben a Felek között a kivizsgálás eredményével kapcsolatban vita merül fel, és ezt dokumentálták, a Felek 15 munkanapon belül megállapodnak a reklamáció további kivizsgálásáról, és a szavatossági igény jogosságának eldöntésére illetékes független minősítő intézet megbízásáról. A független minősítő intézet vizsgálati díja Eladót csakis jogos reklamáció esetén terheli. 

 

3.7 Jogos szavatossági igény rendezése

 Megrendelő jogos szavatossági igénye esetén az Eladó vállalja,

-        a minőséghibás termék cseréjét vagy

-        a minőséghibás termékre az árleszállítást vagy

-        ha a termék már betöltésre került, úgy Eladó vállalja a termékcserével kapcsolatos költségeket a bizonyíthatóan minőséghibás termék okozta, bizonyítható többletköltségek megtérítését.

 

 

4.    SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

Eladó a teljesítéssel egyidejűleg állítja ki a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő számlát.

 

Webshopban történő vásárlás esetén alkalmazó rendelkezések

Abban az esetben, ha a Megrendelő a terméket az Eladó webshopján keresztül vásárolja meg, az ott feltüntetett fizetési lehetőségek közül választhat, így fizethet készpénzzel vagy átutalással ill. megrendelheti a terméket utánvéttel is. A második esetben a megrendelés visszaigazolásának feltétele a megrendelt termék vételárának az Eladó bankszámláján történő jóváírása. 

 

Telefonon vagy e-mailben történő vásárlások esetén alkalmazandó rendelkezések

Főszabályként Megrendelő a termék vételárát annak átvételével egyidejűleg köteles az Eladó számlája ellenében megfizetni.

Abban az esetben, ha a felek a szerződésben halasztott fizetésben állapodtak meg, akkor a Megrendelő a számla ellenértékét annak kiállításától számított, a szerződésben meghatározott napon belül, átutalással egyenlíti ki.

A Megrendelő köteles az általa fizetendő összeget az Eladó bankszámlájára úgy átutalni, hogy az legkésőbb a fizetési határidő napján jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja olyan napra esik, amely nem munkanap vagy bankszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon kell a fizetésnek megtörténnie. 

Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak teljes összege az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül. 

A Megrendelő köteles az átutalási bizonylat közlemény rovatában a kiegyenlítendő számla sorszámát feltüntetni. Ennek hiányában Eladó jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Megrendelő esedékes kötbértartozásainak, majd késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt, pedig a Megrendelő legkorábban esedékessé vált tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. Eladó az így kiegyenlített tartozásokról köteles Megrendelőt írásban értesíteni.

EUR-ban vagy USD-ben történő fizetés esetén a küldő bank költségeit a Megrendelő, a tranzakcióban részt vevő bármely egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított költségeket az Eladó viseli.

 

Elektronikus számlázásra alkalmazandó speciális rendelkezések

Amennyiben Eladó és Megrendelő elektronikus számlázásban állapodik meg, az elektronikus számlát és annak esetleges mellékleteit (továbbiakban: e-számla) az Eladó az ÁFA törvény 175.§-a alapján bocsájtja ki és azt a Megrendelő által megadott e-mail címre küldi meg.

Megrendelő e-számlafogadási e-mail címe a szerződésben kerül rögzítésre.

Megrendelő felelőssége, hogy amennyiben megváltozik az e-mail címe, úgy a változás bekövetkezését megelőzően legalább 10 nappal korábban értesítse Eladót.

A Megrendelő által megadott e-mail címre küldött e-számla az elküldéstől számított 2. napon megérkezettnek minősül. 

A Megrendelő köteles az e-számlák megőrzési kötelezettségének lejártáig folyamatosan biztosítani azok megőrzését oly módon, amely kizárja azok utólagos módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét.

Abban az esetben, ha Eladó vagy Megrendelő elektronikus levelezési rendszere meghibásodik (technikai akadályoztatás) és ellehetetlenül az e-számla küldése vagy fogadása, úgy a számla kiállítása papírra nyomtatva történik meg.

A technikai akadályoztatás tényét az érintett fél - annak észlelése után - haladéktalanul köteles elsősorban szóban telefonon, majd azt követően írásban (e-mail) is megerősítve közölni a másik féllel szerződésben megjelölt kapcsolattartókon keresztül. A technikai akadályoztatás megszűnését követően felek ismét az e-számlázásra térnek vissza.

 

Késedelmi kamat

Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik, köteles az Eladónak a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkori hatályos Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni.

A Megrendelő köteles a késedelmi kamatot az Eladó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek.  A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni.

 

             Lejárt tartozások 

Amennyiben Megrendelőnek az Eladóval szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, Eladó jogosult bármely, a Megrendelővel szembeni szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe Megrendelő lejárt tartozását beszámítani, és erről Megrendelőt egyidejűleg tájékoztatni. 

Eladó jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Megrendelő késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt pedig a Megrendelő legkorábban lejárt/lejáró tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. 

Eladó írásban értesíti a Megrendelőt arról, hogy a Megrendelő által átutalt összeget az Eladó a Megrendelő mely tartozásainak kiegyenlítésére használta fel.

 

Hitelkeret

Ha a szerződésben a felek hitelkeret alkalmazásában állapodtak meg, az alábbi szabályok érvényesülnek:   

Amennyiben a Megrendelőnek a szerződésből eredő tartozása és visszaigazolt megrendeléseinek összege meghaladja a hitelkeret összegét, az Eladónak jogában áll a Megrendelőt csak abban az esetben kiszolgálni, amennyiben a Megrendelő a fennálló tartozását olyan mértékben törleszti, hogy a Hitelkeretből rendelkezésre álló rész a megrendelt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét fedezi.  

Az Eladó a hitelkeret összegét jogosult bármikor egyoldalúan, a Megrendelő egyidejű, írásbeli értesítése mellett módosítani, illetve a hitelre történő kiszolgálást/szolgáltatást felfüggeszteni vagy további feltételekhez (biztosítékokhoz) kötni, amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzetéről, fizetőképességéről megalapozott negatív információ jut a birtokába.  

Negatív információnak számít különösen:

     ha a Megrendelőnek vagy kapcsolt vállalkozásának, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásának vagy a Megrendelő tulajdonosa további vállalkozása vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vállalkozásának lejárt tartozása van az Eladóval szemben,

     ha a hitelbiztosító csökkenti, vagy visszavonja a Megrendelőre vonatkozó limitet,

     ha külső bevizsgáló cég vagy az Eladó minősítése szerint romlik a Megrendelő bonitása,

     ha a Megrendelő vagy kapcsolt vállalkozása, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása, továbbá, ha a Megrendelő tulajdonosa további vállalkozása vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen eljárást (per, felszámolás, csődeljárás, végrehajtás, behajtás stb.) kezdeményeztek és erről az Eladó tudomást szerez,

     ha a Megrendelő tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be, amely érdemben rontja a

Megrendelő pénzügyi teljesítőképességét.

A hitelkeret módosítása esetén az Eladó a módosítással egyidejűleg köteles a Megrendelőt értesíteni. A hitelkeret módosításának Megrendelő részéről történő el nem fogadása nem jelenti automatikusan a Szerződés megszűnését, ez esetben a Felek egyeztetni kötelesek egymással, amelynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy az egyeztetés kezdetétől számított 31. napon a szerződés megszűnik, és a Felek kötelesek egymással teljeskörűen elszámolni.

 

          A számlázásra vonatkozó megállapítások, számlamelléklet

Amennyiben az Eladó számlája nem kerül átadásra Megrendelő számára a termék leszállításával egyidejűleg, úgy Eladó a Megrendelő nevére kiállított számlát a Megrendelő számlafogadási címére köteles megküldeni (postai cím vagy e-számla esetén a megadott e-mail cím).

Megrendelő vállalja, hogy utaláskor a közlemény rovatban  feltünteti a kiegyenlítésre kerülő számla sorszámát. Ennek elmulasztása esetén Eladó jogosult a bankszámláján jóváírt összeget első sorban a Megrendelő kötbértartozásainak, majd késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt pedig Megrendelő legkorábban esedékes tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. Eladó Megrendelőt vagy írásban, vagy SMS-ben, vagy elektronikus úton értesíti az így kiegyenlített tartozásokról.

A Megrendelő részéről beérkező, Eladó számlájához nem beazonosítható módon történő utalás Megrendelő legrégebbi kintlévőségére könyvelődik.

 

 

5. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

5.1 Rendes felmondás

Az Eladó jogosult a szerződést írásban, 30 napos felmondási idő közbeiktatásával, indokolási kötelezettség nélkül felmondani.

 

5.2 A szerződés megszüntetése elállással vagy rendkívüli felmondással 

Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállítható, az Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyre, az Eladó jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani

 

a.     Megrendelő a szerződésben kötelezettségeit ismételten vagy az Eladó megítélése szerint súlyosan megszegi vagy

b.     Megrendelő vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti az Eladó területén érvényes EBK előírásokat vagy

c.     Megrendelő megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét vagy

d.     Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti az Eladó jó hírét, üzleti tisztességét vagy

e.     a Megrendelőnek Eladóval szemben 30 napot meghaladó 400.000,- Ft összegű lejárt tartozása áll fenn vagy

f.      Megrendelő fizetésképtelen, vagy vele szemben felszámolási eljárás kezdeményezésére került sor.

 

Az elállást illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy tértivevényes levél útján kell a Megrendelőnek kézbesíteni. Az Eladó elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot visszaállítani. 

Az Eladó rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét – beleértve a szerződésszegést és a következményeit is – kötelesek egymással szemben elszámolni. elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén az Eladó fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.

 

 

6.        REFERENCIA

 

A szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre az Eladó jogosult referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személy pályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt kifejezetten kéri tőle. A referenciaként való hivatkozás keretében az Eladó a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag a Megrendelővel kötött szerződés létét és a szerződés tárgyát (a szerződés tárgyát képező áru, illetve szolgáltatás mennyiségének megjelölésével) jogosult közölni a referenciát kérő harmadik személlyel.

Megrendelő a szerződésre, illetve az Eladóval kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz az Eladó előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. Az Eladó jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni.

 

 

7.        VIS MAIOR 

 

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. 

A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem jogosult és a felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást. 

A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.

 

8.        TITOKTARTÁS

 

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik továbbá a felek részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli, jogi, HR, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Eladó által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, Eladó által harmadik fél részére adandó információkra. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:

(i.)        amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő félnek nem felróható módon válnak nyilvánossá vagy 

(ii.)       amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt megszerző fél számára vagy

(iii.)     amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő féllel szemben, akire az információ vonatkozik vagy

(iv.)      amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé.

 

A titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 3 évig fennáll.

 

9.       TELJES MEGÁLLAPODÁS

 

A Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen ÁSZF és az annak alapján létrejött szerződés testesíti meg. A szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

  

10.      SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

 

Az írásban megkötött szerződés csak írásban, papír alapon módosítható. Nem minősül szerződés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a nevében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

 

 

11.     ÉRTESÍTÉSEK SZABÁLYAI

 

11.1   Értesítés tértivevényes levél útján

Amennyiben a szerződés valamely jognyilatkozat megtételéhez tértivevényes levél útján történő kézbesítést ír elő és a címzett székhelyére ill. a szerződésben meghatározott értesítési címére küldött tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

 

11.2   Értesítés elektronikus levél (e-mail) útján 

-      Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő információkról (beleértve a szerződések alapján való lehívások, megrendelések kibocsátását és elfogadását is) elektronikus levelezőrendszeren keresztül értesítik egymást.

-      A szerződés melléklete szerinti kapcsolattartók által elektronikus formában, e-mailen küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől számított két munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

-      Az elektronikus formában, e-mail-ben küldött, a szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Megrendelőhöz, illetve az Eladóhoz, amelyet a felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.

-      A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor.

-      Abban az esetben, ha a küldő fél e-mailjével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el.

-      Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

-      Felek megállapodnak, hogy az elektronikus úton küldött levél (e-mail) csak abban az esetben minősül hivatalos kapcsolattartási formának, ahol és amennyiben ezt jelen szerződés kifejezetten megengedi. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés elektronikus úton küldött levél útján nem módosítható és nem szüntethető meg.

 

 

12.     ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által kapcsolattartásra megadott e-mailcím és telefonszám – függetlenül attól, hogy természetes személy nevét tartalmazza, vagy természetes személy az előfizető - a Megrendelő hivatalos, üzleti kapcsolattartására szolgál. Felek szavatolják egymás felé, hogy működésük során megfelelnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) rendelkezéseinek. 

A Jelen ÁSZF hatálya alatt megkötött szerződés teljesítése során személyes adatok kezelésére kerülhet sor, különös tekintettel arra, hogy a kapcsolattartói adatokat érintően Felek adatkezelőnek minősülnek. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a nevezett személyes adatok továbbításához megfelelő jogalappal rendelkeznek és nevezett személyes adatok továbbításáról az érintetteket az adattovábbítást megelőzően a GDPR által előírt követelményeknek megfelelően tájékoztatták.

 

 

13.     ÁTRUHÁZHATÓSÁG 

 

Az Eladó jogosult a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket Megrendelő előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Megrendelő az átruházáshoz a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

 

 

14.      ÉRVÉNYTELENSÉG 

 

Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az érvénytelenné vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

 

 

15.    IRÁNYADÓ JOG ÉS ELJÁRÓ BÍRÓSÁG

 

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni. 

A jelen szerződésben kifejezetten fel nem jogosított harmadik személy a jelen szerződéssel kikötött szolgáltatás követelésére nem jogosult.

Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek –törvény eltérő rendelkezése hiányában - az Eladó székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

 

 

16.      EBK SZABÁLYOK  

 

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladó területén hatályos EBK előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) pontosan betartja.

Amennyiben Megrendelő képviselői és/vagy alvállalkozói az Eladó területén balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és kivizsgálása érdekében.

 

17.       BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG AZ ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERBE

 

-      Amennyiben a termék fuvarozása közúton történik, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) szerinti bejelentési kötelezettségeket az Eladó megteszi, kivéve, ha nem kockázatos termék fuvarozását a Megrendelő végzi. Az Eladó a kiszállítási dokumentációhoz csatoltan küldi meg az EKAER számot, vagy a mentességet igazoló bizonylatot.

-      Amennyiben a termék fuvarozása közúton történik, Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fuvarozás kizárólag az Adózás rendjéről szóló törvényben előírt EKAER-szám birtokában kezdhető meg. Megrendelő köteles a bejelentés teljesítéséhez szükséges adatokat a Megrendelésben, de legkésőbb a jogszabály által nevesített bejelentési határidőt megelőzően az Eladó rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a Megrendelő érdekkörébe tartozó, eredetileg közölt adatokban bármilyen változás következik be, azt a Megrendelő köteles azt haladéktalanul az Eladóval közölni.

 

 

18.     SZANKCIÓS KLAUZULA

 

A Felek szavatolják, hogy jelen szerződés tárgya, illetve a Feleknek harmadik felekkel jelen Szerződés tárgyát érintő bármilyen további tranzakciója, továbbá a Felek, valamint a jelen szerződéskötési folyamatban résztvevő képviselőik semminemű, az Egyesült Amerikai Államok, az Egyesült Nemzetek Szövetségének Biztonsági Tanácsa, az Európia Unió, annak valamely tagállama vagy az Egyesült Királyság által kirótt kereskedelmi korlátozás (a továbbiakban együttesen: „Kereskedelmi Korlátozások”) hatálya alá nem esnek. A szerződő Felek egyike sem kötelezhető a jelen Szerződés alapján a kötelezettségének a teljesítésére (ideértve adott természetes vagy jogi személy számára, részéről, vagy rajta keresztül való teljesítés, szállítás, átvétel, értékesítés, beszerzés, pénzösszegek kifizetésére, illetve átvételére vonatkozó kötelezettséget), ha az a Kereskedelmi Korlátozások megsértésével jár.

 

 

19.       FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA  

 

A Szállítónak felróható hibás vagy késedelmes teljesítés, meghiúsulás (lehetetlenülés) esetén a Szállító a Megrendelő vagyonában bekövetkezett közvetlen károkért vállal felelősséget és nem köteles megtéríteni a Megrendelő közvetett, következményi kárait, így különösen az elmaradt hasznot vagy bevételt, az üzleti forgalom visszaesése miatt keletkezett kárt, valamint a Megrendelő üzleti partnereinél bekövetkezett károkat.  A Szállítónak a szerződés felróható megszegéséből eredően a Megrendelőnél bekövetkező esetleges károkért való felelőssége a szerződés megszegésével érintett termékmennyiség ellenértékéhez, mint felső határhoz igazodik, azt nem haladhatja meg.

 

Jelen ÁSZF 2022. november 1-jétől hatályos.

 

A jelen ÁSZF szerves és elválaszthatatlan részét képezi azon AdBlue, kenőanyag és kemikália értékesítési szerződéseknek, amelyeket az Eladó köt a Megrendelőivel. A jelen ÁSZF alkalmazásra kerül írásbeli szerződés, vagy aláírt szerződés hiányában is, ha a Felek más módon állapodtak meg a szállításokról, illetve ha az Eladó megkezdte a szállításokat, valamint megrendelés és annak visszaigazolása esetén. A jelen ÁSZF az Eladó által egyoldalúan módosítható, a Megrendelők megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőzően írásban történő tájékoztatása mellett. Amennyiben a Megrendelő 15 napon belül nem jelez írásban az Eladó felé kifogást a módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta és az a szerződés részévé válik.

A Megrendelő esetleges általános szerződési feltételei nem kerülnek alkalmazásra. 

Az Eladó részéről konkrét szállítási kötelezettség az egyes megrendelések visszaigazolásával keletkezik.

 

Szerződés alatt a Felek a jelen ÁSZF-fel együttesen az Eladó és a Megrendelő között az AdBlue, kenőanyag és kemikália értékesítésére létrejött megállapodást (mind a kétoldalúan aláírt szerződést, mind a megrendelés-visszaigazolással létrejött megállapodást) értik.

 

CTA Lépjen velünk kapcsolatba
Széchenyi Terv Plusz